• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Newsletter, Informations et Invitations

Téléchargez notre brochure ALAR

Assemblée Générale

le 25mars 2020

Détails et inscription ICI

Léif Memberen vun der ALAR, 

 

Am Numm vum ganze Comité vun der ALAR wënschen ech Iech an ärer Famill nëmmen dat Allerbescht fir 2020, vill Succès an eng gutt Gesondheet. 

An der haiteger Zäit evoluéieren engersäits d’Digitaliséierung an den technesche Fortschrëtt enorm séier, an anerersäits ginn d’Konkurrenz an d’Rentabilitéit ëmmer méi zum Thema an de Röntge-Servicer. Dofir gëtt et ëmmer méi vu Bedeitung, datt mir eis zesummen als ALAR a jiddereen eenzel als ATM eis dofir asetzen, datt eise Beruff matt der moderner Entwécklung  mattgeet an attraktiv fir eis zukünfteg Mataarbechter bleiwt .

 

Och dëst Joer wärt d´ALAR erëm national an international Presenz weisen, fir eist Land an eise Beruff beschtméiglechst ze representéieren. 

 

2020 konzentréiert sech d’ALAR erëm op hir 2 Haaptevenementer: d´Assemblée Générale an d´Journée ALAR. Do dernieft probéiere mir awer och erëm  déi eng oder aner  Formatioun z‘organiséieren.

 

Well mir eng ganz speziell Situatioun an eisem klenge Ländchen hunn, hu mir decidéiert bis op Weideres keng Memberskaarte méi ze verkafen. Mir läschen och eis komplett Mail-Lëscht, fir eise ganzen informatischen System z’aktualiséieren, wien an Zukunft also gär weider Informatiounen an Invitatiounen vun eis gemailt kréie well, dee ka sech ganz gären op eisem Internet-Site www.alar.lu fir d’Newsletter aschreiwen. 

Wann dir interessant Artikelen oder aner Informatiounen hutt, fir op eise Site ze setzen, da kënnt dir eis dës gär schécken. Och Proposen an Iddien fir Presentatiounen,Themen op eiser Journée oder Formatiounen sinn ëmmer wëllkomm. Mir freeën eis op all Input a géingen eis iwwert méi Interaktivitéit an Austausch matt eise Memberen immens freeën. 

 

Ech wënschen iech en erfollegräicht Joer an hoffen op eng gutt Zesummenaarbecht,


Claude Scholtes

 

Chers membres ALAR,

 

Au nom de tout le comité ALAR, je vous souhaite à vous et à votre famille, le meilleur pour 2020, beaucoup de bonheur et une bonne santé.

 

À l'heure actuelle, la numérisation et le progrès technique évoluent rapidement et la concurrence, ainsi que la rentabilité deviennent de plus en plus des sujets importants dans les services de radiologie. Pour ces raisons, il devient de plus en plus important que nous tous, ensemble en tant qu'ALAR et chacun individuellement en tant qu'ATM, assurons et contribuons pour que notre métier sache faire face aux progrès et développements actuels, et reste attrayant pour nos futurs employés.

 

Cette année, l’ALAR sera de nouveau présente au niveau national et international, pour représenter au mieux notre pays et notre profession.

 

En 2020, l’ALAR se concentrera à nouveau sur ses deux principaux évènements : l'Assemblée générale et la journée ALAR. De plus, nous essayons à nouveau d'organiser l’une ou l’autre formation. 

 

Etant donné que nous avons une situation très particulière dans notre petit pays, nous avons décidé de ne plus vendre de carte de membre pour les années à venir. Nous supprimons également notre liste de diffusion par Email, afin de mettre à jour l'ensemble de notre système informatique. Les membres souhaitant à l'avenir recevoir des informations et des invitations de la part de l’ALAR, peuvent s’inscrire sur notre site Internet www.alar.lu à notre Newsletter.

 

Si vous avez des articles intéressants ou d'autres informations à publier sur notre site Internet, vous pouvez nous les envoyer. Des suggestions ou des idées sur des sujets de présentations ou de formations sont toujours les bienvenues. Les membres du comité sont contents de chaque contribution de la part de nos membres et seraient contents d’avoir plus d'interactivité et d'échange avec les membres de l’ALAR.

 

Je vous souhaite une très bonne année et j’espère pouvoir compter sur votre bonne coopération et collaboration,

 

Claude Scholtes

© 2016 by Claude Scholtes created with Wix.com